O procedemento de renovación das listas de contratación do Servizo de Axuda no Fogar iníciase cada ano no mes de febreiro tras a correspondente resolución da Alcaldía. É un período no que calquera persoa que cumpra os requisitos pode solicitar a súa inclusión na bolsa e quen xa forma parte dela ten a posibilidade de presentar méritos que melloren a súa puntuación. O prazo para presentar a documentación correspondente permanece aberto desde o día 1 até o día 28 de febreiro.

A elaboración destas listas de contratación permítelle ao Concello poder contar en todo momento dun número de persoas cualificadas para cubrir vacacións, permisos e baixas laborais das empregadas do servizo, ou incluso vacantes que poidan producirse.

Requisitos xerais

Os requisitos xerais para acceder á bolsa son os de ter nacionalidade española ou dalgún estado membro da Unión Europea, ser cónxuxe de alguén que cumpra estas condicións, ou ter residencia legal en España. Tamén é imprescindible ter como mínimo 16 anos, dispor da titulación requirida, ter carné de conducir e dispoñibilidade de vehículo, non atoparse nunha situación de enfermidade ou eiva física que impida o desempeño do traballo e, por último, que non existan causas de incapacidade ou incompatibilidade legal nin tampouco algún expediente disciplinario que arrede ou inhabilite a persoa para traballar na Administración.

Para entrar na lista é necesario estar en posesión, polo menos, dun dos seguintes certificados profesionais: auxiliar de axuda a domicilio, o de atención sociosanitaria a persoas dependentes ou ben o de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

As persoas que queiran formar parte da lista como as que xa estean nela poden presentar, así mesmo, documentación para acreditar a formación complementaria, por experiencia laboral e polo coñecemento do galego para mellorar a súa puntuación total.

As condicións hai que reunilas no momento de presentar a solicitude, que ha de rexistrarse no Concello acompañada dunha fotocopia compulsada do DNI, dunha copia compulsada do permiso de conducir, da declaración xurada de dispoñibilidade de vehículo, e dunha fotocopia compulsada da documentación acreditativa dos méritos alegados. As persoas que presenten por primeira vez a súa solicitude tamén teñen que achegar o certificado de profesionalidade ou titulación coa que conten.

O prazo para presentar as solicitudes de inscrición na bolsa ou de actualización dos méritos permanece aberto do 1 ao 28 de febreiro. Pódense presentar na Casa do Concello, de luna a vernes  en horario de atención ao público, de 8.30 a 14.30 h. ou por  sede electrónica  na web www.moeche.gal , ou ben  na forma determinada pola Lei 39/2015, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

A Comisión de valoración, encargada de analizar toda a documentación e de asignar as puntuacións segundo o baremo oficia, reunirase unha vez rematado o citado período. Tras esta valoración, exporase ao público a nova relación e abrirase un prazo para a presentación de alegacións ; unha resoltas, as bolsas aprobaranse como definitivas, e permanecerán en vigor ata o ano que vén cando se confeccione a nova listaxe.

A listaxe publicarase no taboleiro de anuncios e tamén nesta mesma web.

Información descargable:
Bases e anexo de solicitude (BOP do 4/7/2016)

Resolución apertura de prazo