Accesibilidade

O Concello de Moeche trata de poñer ao alcance dos cidadáns e da sociedade, unha web con deseño accesible para que o maior número posible de persoas poidan chegar á información que se transmite e utilicen os servizos que a través dela se prestan, independentemente das limitacións da persoa ou das que se deriven do contexto de uso.

Para alcanzar este obxectivo, téñense en conta as pautas de accesibilidade WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines versión 2.0) establecidas polo grupo de traballo WAI (Web Accessibilitty Initiative) que pertence ao W3C (World Wide Web Consortium). En concreto, quérese que todos os sitios web do Concello de Moeche cumpran as pautas que sexan aplicables de prioridade 1, todas as pautas que sexan aplicables de prioridade 2 e un subconjunto das pautas de prioridade 3.

Así, na confección deste portal seguíronse as seguintes pautas:

 • Etiquetas de marcaxe.
 • Sistemas de navegación usables, intuitivos e alternativos.
 • Descricións alternativas nas imaxes.
 • Verificacións na visualización con diferentes navegadores e dispositivos.
 • Utilización de formatos universais e alternativos.

 

Tamaño do texto

O deseño accesible permite que o/a usuario/a poida axustar as fontes ao tamaño que lle conveña. Esta acción pode levar a cabo de diferentes maneiras segundo a navegador web que se utilice. A continuación indícase a acción de menú onde se atopa esta funcionalidade nos navegadores máis frecuentes:

 • Mozilla Firefox: Ver > Tamaño de texto > Incrementar Internet
 • Internet Explorer: Ver > Tamaño de texto > Máis grande
 • Internet Explorer Mobile: Ver > Zoom > Máis grande
 • Konqueror: Ver > Aumentar texto
 • Opera: View > Zoom > %
 • Safari: View > Make text bigger
 • Google chrome: Herramientas > Activar zoom

 

Configuración técnica

Páxinas web

Xunto cos estándares de accesibilidade web aplicados á marcaxe do contido e ás follas de estilo en fervenza (CSS) para o deseño, adoptáronse plugins específicos para facer a web máis accesible. Estes plugins e estándares garanten o acceso á información a través de calquera dispositivo de navegación que siga os estándares e as recomendacións do W3C.

Formatos dos contidos

Nalgúns casos podería ser que as páxinas HTML compleméntense con contidos dispoñibles noutros formatos de presentación. Nestes casos optouse por formatos amplamente implantados e mellorada a súa accesibilidade a través dos correspondentes plugins.

Formato PDF

Para ler os documentos PDF hase de ter instalado o programa Adobe Reader, que na súa versión Full (Completa) incorpora características de accesibilidade para persoas con dificultades visuais:

Formato Flash

Formato Flash para vídeos, animacións ou integración multimedia.

 

Información útil sobre a accesibilidade

Seguidamente expóñense unha serie de ligazóns encamiñadas a obter máis información sobre a accesibilidade.

https://www.w3c.org : Consorcio World Wide Web, grupo de traballo de ámbito internacional que dita liñas xerais relacionadas coa web.

https://www.w3c.org/wai : Iniciativa de Accesibilidade Web do W3C.

 

Contacto para mellorar a accesibilidade

Axúdanos a facer a nosa web accesible, agradeceremos as túas suxestións e comentarios sobre a accesibilidade. A tal fin, podes enviarnos unha mensaxe a través do seguinte formulario de contacto.