A partir da publicación a través da Base de Datos Nacional de Subvencións do extracto da convocatoria de subvencións a entidades  sen fin de lucro aprobada polo Concello de Moeche as asociacións modestinas que non asinasen ningún convenio co Concello poden presentar as súas solicitudes durante 15 días naturais.
As entidades veciñais, deportivas e culturais do municipio  que non teñan ningún tipo de convenio asinado, ou previsto asinar, co Concello poden acollerse ás axudas para entidades ata o 27 de setembro. As bases foron aprobadas pola Xunta de Goberno e logo publicadas  no BOP do pasado 7de setembro, sen embargo o prazo de presentación non comeza a contar ata o día seguinte en que a BDNS publica o extracto das bases e convocatoria. Esta publicación realizouse o 13 de setembro. As entidades foron informadas do contido das bases unha vez aprobadas e publicadas, o pasado 7 de setembro, previamente ao anuncio do extracto da BNS.
As bases recollen unha liña para as entidades deportivas e outra para as culturais,veciñais e educativas, en todas elas  se poden incluír gastos xerais, obras e actividades realizadas ou por realizar no exercicio actual. O Concello destina 4.500,00 euros para esta convocatoria, cantidade que se suma ao 33.500,00 euros reservados no orzamento municipal para convenios nominativos e outras liñas de axudas para diferentes fins..
O acordo de concesión definitiva notificaráselles individualmente aos solicitantes, e publicarase na Base de Datos Nacional de Subvencións. Pagarase o 50% do importe da subvención, logo da notificación da concesión, se a entidade beneficiaria o solicita. O 50% restante, ou a cantidade que proceda, pagarase logo da xustificación da subvención, de acordo co establecido nesta convocatoria. De non solicitar o anticipo a entidade, pagarase o 100% da subvencións tras a xustificación da subvención. .Para o cobro da subvención, tanto do anticipo prepagable como o pago despois da xustificación, as entidades beneficiarias deberán estar ao corrente das súas obrigas tributarias, coa Seguridade Social e co Concello.

A xustificación das axudas concedidas deberá presentarse antes do 15 de decembro de 2022

Documentación:
Bases reguladoras da convocatoria
Extracto Base Nacional de Subvencions BOP
Documentos para solicitudes
• Documentos para a xustificación