As Escolas Deportivas Municipais abren a inscrición o próximo 4 de outubro a través da Sede Electrónica ou de maneira presencial no departamento de Deportes en horario de 9 a 14.00 h. de luns a venres.  Paseniñamente  vaise recuperando a actividade social,  con restricións, mais vaise avanzando e agora no inicio do outono  volven as escolas deportivas. Para cumprir coas normas e  procurar as máximas garantías  mantense a redución dos grupos a 6 persoas como máximo. De haber máis demanda,  procurarase ofrecer, na medida do posible, horarios alternativos de xeito que todas as persoas interesadas poidan obter unha praza.

A partir do 4 de outubro  inciase o período de inscrición nas Escolas Deportivss Municipais a través da Sede Electrónica ou de maneira presencial no departamento de Deportes en horario de 9 a 14.00 h. de luns a venres. Terán prioridade as persoas que xa asistisen ás actividades o ano pasado e tamén as que estean empadroadas en Moeche.  As persoas que queden sen praza pasarán a unha lista de agarda  A primeira cota non se pagará ata que se obteña a confirmación da praza.

O 13 de outubro darán comezo as clases  e rematarán o 17 de xuño de 2022. Os grupos  serán como máximo de 6 alumnas/os.

Xunto ás actividades  habituais de Spinning, Exercicio biosaudable Maiores + e Pilates, este curso a actividade de mantemento substitúese pola de Adestramento funcional, baseada no desenvolvemento de circuítos de forzas, exercicios aeróbicos e outros.

Como aconteceu o pasado curso, será necesario cumprir con toda a normativa establecida pola situación sanitaria para o uso da s instalacións e  o desenvolvemento da actividade deportiva.  O alumnado das escolas deportivas recibirán unhas follas explicativas coas normas de obrigado cumprimento que se establezan desde a Xunta  de Galicia  e estean vixentes no inicio das clases.

Escolas infantís

Este primeiro trimestre do curso deportivo 2021-2022 , como se fixo o pasado ano, só se ofrecerán  escolas deportivas para persoas adultas. No caso das escolas infantís, que funcionan como actividades extraescolares, agardarase ata despois do Nadal e así se trasladou no Consello Escolar de  inicio de curso. O seu desenvolvemento dependerá de que se poida garantir o cumprimento das normas recollidas no protocolo establecido pola Consellaría de Educación para os centros escolares., especialmente no referido ao mantemento dos grupos “burbulla” na escola.

Cómpre lembrarmos que a Escola de Fútbol Irmandiños está constituíndo todas as categorías de fútbol base. Para contactar  pódese chamar ao 669 638 282 entre as 17.00  e as 19.00 h ou enviar un correo ao enderezo electrónico  efirmandinos@gmail.com

HORARIO LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

ACTIVIDADES DE MAÑÁ NO LOCAL SOCIAL DE ABADE

10.00 a 11.00 Pilates 3

Abade

Pilates  3

(Abade)

ACTIVIDADES DE TARDE

16.00 a 16.50 Reservada para a posta en marcha de actividades infantís ou outro grupo de maiores no caso de alta inscrición
17.00 a 17.50 Exercicio saúdable 

Maiores  +

(Abade)

Exercicio saúdable 

Maiores  +

(Abade)

Exercicio saúdable 

Maiores  +

(Abade)

18.10 a 19.00 Exercicio saúdable 

Maiores  +

(Pavillón)

Exercicio saúdable 

Maiores  +

(Pâvillón)

Exercicio saúdable 

Maiores  +

(Pavillón)

19.10 a 20.00 Pilates 1

(Pavillón)

Adestramento funcional

(circuítos de forza,aeróbicos, etc)

Pilates 1

(Pavillón)

20.10 a 21.00 Spinning

(Pavillón)

Pilates  2 (Pavillón) Spinning

(Pavillón)

As actividades poden verse modificadas ou incluso suspendidas temporalmente en función da  evolución da situación sanitaria e o seu  desenvolvemento  está condicionado polo número de solicitudes.

As tarifas e descontos mantéñense sen cambios,  cos importes establecidos na Ordenanza no 16 reguladora do prezo público – vixente no curso 2021/2022-, e  aparecen detalladas nas fichas de inscrición que figuran máis abaixo.

INFORMACIÓN: no 981 404006 ou no correo daniel.feijoo@moeche.gal  ou na web municipal www.moeche.gal

Follas de inscrición nas actividades

Spinning

Exercicio biosaudable Maiores +

Adestramento funcional

Pilates

Normas mínimas anti COVID 19 para o desenvolvemento das actividades deportivas

 • Manterase unha separación mínima interpersoal de, polo menos, 1,50 metros
 • Uso obrigatorio de máscara en espazos comúns
 • Dependendo da actividade que se realice, poderase estar sen mascara só durante o exercicio físico sempre e cando o monitor o autorice e se asegure a separación de 2 metros con outras persoas en todo momento.
 • As persoas usuarias das escolas deportivas asinarán unha declararación  conforme  son coñecedoras da normativa sanitaria anti covid-19 no relativo ao uso das instalación e actividades deportivas, e comprométense a cumprilas
 • Non se compartirá material deportivo. Dependendo da actividade, e segundo indique o monitor, cada persoa usuaria terá que traer o seu material
 • Os vestiarios e duchas permanecerán pechados. Os baños si se poderán utilizar
 • Non se compartirán bebidas.
 • Naqueles casos en que se usen toallas ou calquera elemento de hixiene, non se poderá compartir; deberán ser de uso individual
 • Non se poderá acudir ás escolas deportivas cando se presenten os seguintes síntomas:
 • Febre, tose ou dificultade respiratoria
 • Perda de olfacto ou gusto
 • Diarrea, dores musculares, de gorxa ou de cabeza non habituais
 • Tampouco se se está en illamento ou corentena

.