Comisión especial de contas

O Pleno do Concello de Moeche acordou, na sesión de xuño de 2015, a creación da Comisión Especial de Contas, á que lle corresponde o exame, estudo e informe da Conta Xeral e das demais contas anuais.

A Comisión Especial de Contas terá as competencias previstas no artigo 116 da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Composición actual:

Beatriz Bascoy Maceiras, alcaldesa, BNG.

Iria Couce Rego, concelleira  do Grupo municipal do BNG.

José Manuel Soto Sánchez, concelleiro do Grupo municipal do BNG.

Xulio Cribeiro García, concelleiro do Grupo Municipal do PP.