Comisión especial de contas

O Pleno do Concello de Moeche acordou, na sesión de 28 xuño de 2023, a creación da Comisión Especial de Contas, á que lle corresponde o exame, estudo e informe da Conta Xeral e das demais contas anuais.

A Comisión Especial de Contas terá as competencias previstas no artigo 116 da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Composición actual:

Beatriz Bascoy Maceiras, alcaldesa, BNG.

Magín Lago Tuimil, concelleiro do Grupo municipal do BNG.

Moisés García Fernández, concelleiro do Grupo municipal do BNG.

Lucía Breijo González, concelleira do Grupo Municipal do PP.