Comisión especial de contas

O Pleno do Concello de Moeche acordou, na sesión de xuño de 2015, a creación da Comisión Especial de Contas, á que lle corresponde o exame, estudo e informe da Conta Xeral e das demais contas anuais.

A Comisión Especial de Contas terá as competencias previstas no artigo 116 da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Composición actual:

Beatriz Bascoy Maceiras, alcaldesa, BNG.

Magín Lago Tuimil, concelleiro do Grupo municipal do BNG.

Iria Couce Rego, concelleira do Grupo municipal do BNG.

María Méndez Vilela, concelleira do Grupo Municipal do PP.