A Xunta de Goberno, en sesión celebrada o dia 27 de febreiro de 2017, acordou conceder as seguintes axudas ás entidades veciñais por actividades e investimentos realizados no ano 2016:

  • Asociación de veciños de Labacengos: 1.000 euros.
  • Asociación de veciños Val de Moeche: 1.000 euros.
  • Asociación de veciños de Balocos: 600 euros.

O que se expón ao público por prazo de 10 días hábiles, entre o 3 e o 14 de marzo de 2017, ambos os dous incluidos,  a efectos de reclamacions.

No caso de que non se formulen reclamacións no periodo establecido entenderase debidamente aprobada a proposta sen necesidade de ningún acordo posterior.