O primeiro órgano de Participación infantil  do Concello  estará composto por 20 nenas e nenas e adolescentes e 9 persoas adultas.

O Goberno municipal someteu hoxe a votación do Pleno a creación Consello Local da Infancia e Adolescencia,  CLIAM, tal e como se comprometera  no Pleno infantil  que tivo lugar no pasado mes de xuño.  A proposta foi aprobada con 5 votos do BNG e 2 do PP.

O Consello Local da Infancia e Adolescencia (CLIA) será un órgano de participación infantil e adolescentes para que actúen como cidadás e cidadáns con voz propia e directa naquelas accións municipais que lles afecten.  Por outro lado, é un dos requisitos para optar ao selo de recoñecemento de Concello Amigo da Infancia.

A maioría dos seus membros serán menores entre 8 e 17 anos que serán elixidos democráticamente polos menores.

Estará composto por 20 nenos e nenas, a alcaldesa, un representante de cada grupo municipal, un representante do profesorado do CEIP San Ramón, 2 representantes da Anpa, dous concelleiros ou concelleiras representantes  das áreas de cultura, educación, normalización lingüística,igualdade, mocidade, medio ambiente e deportes. Actuará como secretaria/o, a secretaria xeral ou funcionaria en quen delegue.

O Concello solicitará a participación dunha persoa representante de Unicef como asesora.

A partir de agora o Concello  solicitara o nomeamento dos diferentes membros e coordinará coa escola  a elección dos menores e dos adolescentes.. Desde o Goberno municipal impúlsase esta iniciativa como principal vía para implicar as nenas e os nenos no futuro do seu Concello, sentíndose parte responsable del, ademais de fortalecer a participación veciñal desde as idades temperás

Paralelamente á creación CLIAM, aprobase na mesma sesión plenaria  a creación da Mesa de Coordinación Interna para a participación infantil, outro órgano  de obrigada existencia para o proxecto de Concello Amigo da Infancia. Estará composto polos técnicos municipais e repsonsables das áreas de Desenvolvemento Local, Deportes, Biblioteca e Cultura, Bienestar Social e Igualdade e os correspondentes responsables políticos.