Mesa de Contratación

Mesa de contratación para apertura das ofertas presentadas nas licitacións do proxectos de: Pavimentación e mellora de camiños en Gundiao, Loureiro, Pico da Ferreira, O Tellado, Vilachave, O Vilar e aparcadoiro locais socioculturais de Abade. Importe licitación:...