Normativa municipal

Ordenanzas fiscais

 • Taxa por expedición de documentos administrativos (VER).
 • Taxa por tramitación de licenzas urbanísticas e de obras (VER).
 • Taxa por licencia de apertura de establecementos (VER).
 • Taxa por licenzas e autorización administrativas de autotaxis e vehículos de aluguer (VER).
 • Prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos (VER).
 • Precio público por ocupación do dominio público local con venda ambulante (VER).
 • Aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral (VER).
 • Ordenanza xeral de contribucións especiais (VER).
 • Imposto sobre construccións, instalacións e obras (VER).
 • Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (VER).
 • Imposto sobre bens de natureza inmóvel (VER).
 • Imposto sobre actividades económicas (VER).
 • Taxa polo suministro de auga a domicilio (VER).
 • Prezo público por utilización das instalacións deportivas e escolas deportivas (VER).
 • Prezo público por ocupación de espazo e prestación de servizos no mercado comarcal de gando e productos de orixe de Moeche (VER).
 • Taxa pola prestación do servizo de sumidoiro e depuración de augas residuais (VER).
 • Taxa pola visita e utilización das instalación do castelo de Moeche (VER).
 • Prezo público pola prestación de servizos e a utilización de instalacións municipais para actividades culturais (VER).
 • Taxa pola prestación de servizos de dirección e inspección de obras realizadas polos técnicos competentes (VER).

Ordenanzas non fiscais

 • Ordenanza reguladora das actividades extractivas de madeira nos montes e espazos forestais do Concello de Moeche (VER).
 • Regulamento de distincións honoríficas (VER).
 • Regulamento de protocolo (VER).
 • Ordenanza xeral reguladora da concesión de subvencións (VER).
 • Ordenanza reguladora da licencia por tenencia de animais potencialmente perigosos (VER).
 • Regulamento da expedición de tarxetas de estacionamento e accesibilidade (VER).
 • Ordenanza reguladora da prestación do servizo de axuda no fogar (VER).
 • Ordenanza reguladora dos procedementos de intervención administrativa nos actos de uso do solo e do subsolo e no exercicio de actividades e apertura de establecementos (VER).
 • Regulamento da identidade e imaxe corporativa do Concello de Moeche (VER).
 • Ordenanza reguladora da cesión e uso dos locais municipais polas asociacións ou entidades veciñais (VER).
 • Ordenanza reguladora do servizo de intermediación laboral do Concello de Moeche (VER).
 • Ordenanza do uso social da lingua galega no Concello de Moeche (VER).
 • Ordenanza municipal de emerxencia social do Concello de Moeche (VER).