A fase de oposición da bolsa de emprego de técnico /a do Centro de Interpretación tivo lugar onte, 5 de setembro, ás 17.00 h, no local social de Abade. Das 28 persoas que figuraban na fase de concurso presentáronse ao exame un total de 16.

A  fase de oposición, establecida nas bases publicadas no BOP núm. 147, consisitiu nunha realización dunha proba escrita de carácter práctico sobre a dinamización e divulgación do Centro de Interpretación da Revolución Irmandiña determinada polo tribunal para desenvolver s nun tempo máximo dunha hora. O Tribunal debía valorar a destreza, presentación e a correcta execución da proba. A proba cualificase  de cero a dez puntos, sendo preciso acadar 5 puntos como mínimo para non quedar eliminado/a.

O resultado da fase de oposición pode consultarse na web do Concello, moeche.gal, no apartado Bolsa de emprgo ou no enlace: fase de oposición

Documentación :

Bases reguladoras da convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego de técnico/a do Centro de Interpretación da Revolución Irmandiña, no Castelo de Moeche:

Relación definitiva de persoas admitidas e nomeamento dos membros do tribunal: listaxe definitiva de persoas admitidas

Fase de concurso: pódese consultar na seguinte ligazón: valoración de méritos ou no apartado da Bolsa de Emprego da páxina web do Concello.

Fase de oposición:pódese consultar na seguinte ligazón fase de oposición ou ben no apartado da Bolsa de Emprego da páxina web do Concello.